درباره ما

دارالترجمه رسمی 703 (پیروز) در سال 1385 با دریافت مجوز از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه در تهران تاسیس گردید و  هم اکنون با تجربه ای بالغ بر 16 سال سابقه در لیست دارالترجمه های رسمی ایران قرار دارد.
اسناد و مدارک رسمی کشور در صورت ارائه اصل آنها قابل ترجمه رسمی روی سربرگ مترجم رسمی و مجاز اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه بوده و سپس از طریق سامانه و ارسال فیزیکی اسناد به وزارتخانه های مربوطه تایید می گردند.
دارالترجمه رسمی 703 (پیروز) با بهترین کیفیت و قیمت، مدارک مورد درخواست را با مهر مترجم رسمی و یا تاییدات مربوطه بنا به صلاحدید مشتریان در اسرع وقت ترجمه و تحویل می دهد.